Test z ADŠ 2019/2020


 1. Zapíš funkciu mix(gen1, gen2), ktorá generuje prvky oboch generatorov gen1 a gen2 na striedačku. Ak v jednom z nich skončí skôr, tak už berie len zvyšné z druhého. Ulohu rieš bez pomocného zoznamu len pomocou štandardných funkcií iter() a next():

  def mix(gen1, gen2):
  
  
  
  
  .
  

 1. Z daného zoznamu vyrob haldu algoritmom heapify:

  zoz = [8, 13, 7, 10, 5, 15, 12, 17, 9, 14, 4, 11, 18, 16, 6]
  heapify(zoz)
  

  Tento algoritmus zrejme prerába zoznam od konca. Do prvého riadku tabuľky zapíš obsah zoznamu po spracovaní prvku s hodnotou 15 a do druhého riadku výslednú haldu:

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  po hodnote 15

  výsledná halda


 1. Do hashovacej tabulky sa postupne vkladali kľúče (2, 3, 5, 7, 11, 22, 23, 25, 27, 31, 42, 43, 45, 47, 51). Tabuľka má veľkosť n=20. Zaplň túto tabuľku, ak funkcia hash = lambda x: x%n:

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  kľúče


 1. Koľko roznych AVL stromov existuje, ktoré sú zložené len z prvkov {1, 2, 3, 4, 5, 6} a v ktorých je vrchol s hodnotou 3 v koreni stromu? Nakresli tieto AVL stromy. 1. Algoritmus quick-sort sme prepísali na nerekurzivnu funkciu (na stack sme použili pythonovský list):

  def quick_sort(pole):
    stack = __________________________
    while __________________________:
      z, k = __________________________
      if z < k:
        index = z
        pivot = pole[z]
        for i in range(z+1, k+1):
          if pole[i] < pivot:
            index += 1
            pole[index], pole[i] = pole[i], pole[index]
        pole[index], pole[z] = pole[z], pole[index]
        stack.__________________________
        stack.__________________________
  

  Doplň chýbajúce časti. Aká je zložitosť tohto algoritmu pre pole = [5] * n? Aká je pamäťová zložitosť algoritmu v tomto prípade (teda maximálna veľkosť zásobníka)?


 1. Zakresli binárny strom, ktorý vznikne pri huffmanovom kódovaní. Tiež pre každý symbol zapíš jeho výsledný kód (postupnosť 0 a 1), ak frekvencie vyskytov symbolov sú:

  a=1, b=2, c=4, d=8, e=16
  


 1. Máme danú funkciu:

  def fun(n):
    if n < 2:
      return n
    return fun(n-1) + 2 * fun(n-2)
  

  Potrebujeme ju vylepšiť pomocou memoizácie. Lenže namiesto asociatívneho poľa mem tu využijeme množinu. Zapíš takúto memoizáciu, ale nepouži žiadnu ďalšiu pomocnú štruktúru:

  def fun(n, mem=set()):
  
  
  
  
  
  .
  

  Aká je zložitosť tejto funkcie?


 1. Nakresli zhusteny sufixovy strom zo slova 'kolokolo'. 1. Spustili sme Dijkstrov algoritmus (ten vypočítal hodnoty d) a do každého vrcholu grafu sme teraz zapísali takto vypočítanú hodnotu:

  _images/test19_1.png

  Zakresli do grafu najkratšiu cestu z ľavého horného vrcholu do pravého spodného, ktorú vypočítal dijkstrov algoritmus.


 1. Disjunktné množíny sme reprezentovali pomocou „stromčekov“. Momentálny stav disjunktných množín je:

  _images/10_4.png

  Vykonali sme tieto dve operácie: UNION(1,5) a UNION(2,5). Zakresli, ako sa teraz zmenili tieto „stromčeky“. Použili sme tento algoritmus:

  def FIND(p):
    while p != p.parent: p = p.parent
    return p
  
  def UNION(p, q):
    r1, r2 = FIND(p), FIND(q)
    if r1 != r2:
      if r1.rank > r2.rank: r2.parent = r1
      else:
        r1.parent = r2
        if r1.rank == r2.rank: r2.rank += 1