Test z ADŠ 2018/2019

 1. Zistiť zložitosť funkcií:

  def fun1(pole):
    vysl = i = j = 0
    while i < len(pole):
      if i < len(pole)-1:
        vysl += pole[i] - pole[i+1]
        i += 1
      else:
        i = j = j+1
    return vysl
  
  def fun2(n):
    if n == 0:
      return 1
    return n * fun2(n - 1)
  
  def fun3(n):
    x, i = 0, n
    while i > 0:
      x += fun3(i)
      i //= 2
    return x
  
  def fun4(n, mem={}):
    if n in mem:
      return mem[n]
    if n < 2:
      res = n
    else:
      res = fun4(n-1) + fun4(n-2)
    mem[n] = res
    return res
  
  def fun5(n):
    if n == 0: return 1
    return fun5(n-1) + fun5(n-1)
  
  def fun6(n):
    if n == 1: return 0
    return 1 + fun6(n//2)
  

 1. Vyrobte iterátor z algoritmu prechádzania stromu do šírky (po úrovniach). Dopíšte dve vyznačené metódy tak, aby iterátor postupne vracal vrcholy v poradí po úrovniach. Nepoužite pritom yield.

  def breadthfirst(t):
    q = [t.root]
    while q:
      p = q.pop(0)
      print(p.data)
      for node in t.children(p):
        q.append(node)
  
  class Tree:
    root = None
    def __iter__(self):
      ...
    def __next__(self):
      ...
  

 1. Pre danú postupnosť hodnôt:

  7, 4, 10, 12, 5, 6, 3, 9, 11, 8, 2, 1
  

  vytvorte haldu v 13-prvkovom poli. Prvky vkladajte (add()) presne v tomto poradí:

  ...
  

  Teraz z nej postupne trikrát odstráňte minimálny prvok (remove_min()) a zakaždým vypíšte obsah haldy:

  ...
  ...
  ...
  

 1. Aký tvar budem mať strom Huffmanovho kódovania a aké budú potom bitové kódy pre každé písmeno, ak máme 9 písmen 'a''i' a kde 'a' a 'b' majú frekvenciu 10 a všetky ostatné písmená majú 1.

 1. Zostavte prefixový strom pre množinu slov:

  {pero, pes, para, por, ropa, rasa, rosa, rok, rak, samo, seno, seka, sal}
  

 1. Zapísali sme funkciu test(), ktorá pracuje s binárnymi stromami (s vrcholmi Node):

  class Node:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data = data
      self.left = left
      self.right = right
  
  def test(node):
    if node is None:
      return 0, True
    height1, test1 = test(node.left)
    height2, test2 = test(node.right)
    if not test1 or not test2:
      return 0, False
    return max(height1, height2) + 1, abs(height1 - height2) < 2
  

  Nakreslite tento strom a zistite, čo na ňom vráti volanie funkcie test():

  t = Node(0, Node(1, Node(3)), Node(2, Node(4, None, Node(6)), Node(5, Node(7), Node(8))))
  >>> test(t)
  

 1. Operácie enqueue a degueue pre dátovú štruktúru front (Queue) sme realizovali poľom: pridávaním na koniec a odoberaním prvého prvku poľa:

  class Queue:
    def __init__(self):
      self.__pole = []
  
    def enqueue(self, prvok):
      self.__pole.append(prvok)
  
    def dequeue(self):
      if self.is_empty():
        raise Empty('prázdny front pre dequeue')
      return self.__pole.pop(0)
  

  Vidíme, že dequeue má zložitosť O(n). Prepíšte tieto metódy: namiesto obyčajného poľa (pythonovský list) použijete asociatívne pole (pythonovský dict), o ktorom vieme, že jeho niektoré operácie majú zložitosť O(1). Operácie takéhoto frontu by mali mať zložitosť O(1).


 1. Máme danú rekurzívnu funkciu p(i, j):

  def p(i, j):
    if j == 0:
      return 0
    if i == 0:
      return 1
    return (p(i-1, j) + p(i, j-1)) * 2
  

  Prepíšte ju tak, aby ostala rekurzívna, ale aby využila asociatívne pole mem na memoizáciu výpočtu:

  def p(i, j, mem={}):
  
  
  
  
  
  
  
  .
  

 1. Pri riešenie problému UNION-FIND môžeme algoritmus UNION(p, q) implementovať pomocou stromov. Začneme s 10 jednoprvkovými množinami, ktoré reprezentujú vrcholy <0, 9>:

  def FIND(p):
    while p != p.parent: p = p.parent
    return p
  
  def UNION(p, q):
    r1, r2 = FIND(p), FIND(q)
    if r1 != r2:
      if r1.rank > r2.rank: r2.parent = r1
      else:
        r1.parent = r2
        if r1.rank == r2.rank: r2.rank += 1
  

  Postupne aplikujte Union pre tieto dvojice vrcholov:

  (3, 4), (7, 6), (4, 6), (9, 2), (5, 2), (1, 8), (8, 0), (9, 2), (5, 2), (2, 6), (4, 9), (9, 8)
  

  Nakreslite výsledné stromčeky.


 1. Dijkstrov algoritmus štartujeme pre graf na obrázku z vrcholu číslo 15:

  _images/test18_1.png

  Zapíšte do tabuľky priebežný obsah prioritného frontu na začiatku každého prechodu cyklu algoritmu. V každom prvku je buď '-' (označuje nekonečno) alebo je tam momentálna dĺžka (obsah poľa D[vrchol]) a číslo vrcholu:

  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |0/15| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+----+
  |  |  |  |  |
  +----+----+----+----+
  |  |  |  |
  +----+----+----+
  |  |  |
  +----+----+
  |  |
  +----+
  


© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.