Test z ADŠ 2017/2018

 1. Zistiť zložitosť funkcií:

  def f1(pole1, pole2):
    if len(pole2) == 0:
      return 0
    if len(pole2) == 1:
      return int(pole2[0] in pole1)
    stred = len(pole2) // 2
    return f1(pole1, pole2[:stred]) + f1(pole1, pole2[stred:])
  
  def f2(n):
    if n == 0:
      return 1
    return n * f2(n - 1)
  
  def f3(pole):
    i = len(pole)
    while i > 0:
      for j in range(i):
        for k in range(j, 10**5):
          pole[j] += 1
      i -= 2
  
  def f4(n, mem={}):
    if n in mem:
      return mem[n]
    if n < 2:
      res = n
    else:
      res = f4(n-1) + f4(n-2)
    mem[n] = res
    return res
  
  def f5(pole):
    return len(pole) == len(set(pole))
  

 1. Vyrobte iterátor z algoritmu prechádzania stromu do šírky (po úrovniach). Dopíšte dve vyznačené metódy tak, aby iterátor postupne vracal vrcholy v poradí po úrovniach. Nepoužite pritom yield.

  def breadthfirst(t):
    q = [t.root]
    while q:
      p = q.pop(0)
      print(p.data)
      for node in t.children(p):
        q.append(node)
  
  class Tree:
    root = None
    def __iter__(self):
      ...
    def __next__(self):
      ...
  

 1. Pre danú postupnosť hodnôt:

  8, 13, 7, 10, 5, 15, 12, 17, 9, 14, 4, 11, 18, 16, 6
  

  vytvorte haldu v 15-prvkovom poli. Prvky vkladajte (add()) presne v tomto poradí:

  ...
  

  Teraz z nej postupne trikrát odstráňte minimálny prvok (remove_min()) a zakaždým vypíšte obsah haldy:

  ...
  ...
  ...
  

 1. Zapíšte metódy triedy MultiSet (množina s viacnásobnými výskytmi prvkov), ktorú budete realizovať pomocou pythonovského asociatívneho poľa (dict):

  class MultiSet:
    def __init__(self):
      self.data = {}
  
    def __contains__(self, key):
      return ...
  
    def add(self, key):    # pridá do množiny, zapamätá si počet výskytov tejto hodnoty
      ...
  
    def discard(self, key):  # ak je v množine, vyhodí jedeb výskyt
      ...
  
    def __len__(self):     # počet aj viacnásobných výskytov
      return ...
  
    def __iter__(self):    # aj viacnásobné výskyty
      yield from ...
  

 1. Zapísali sme funkciu test(), ktorá pracuje s binárnymi stromami (s vrcholmi Node):

  class Node:
    def __init__(self, data, left=None, right=None):
      self.data = data
      self.left = left
      self.right = right
  
  def test(node):
    if node is None:
      return 0, True
    height1, test1 = test(node.left)
    height2, test2 = test(node.right)
    if not test1 or not test2:
      return 0, False
    return max(height1, height2) + 1, abs(height1 - height2) < 2
  

  Nakreslite tento strom a zistite, čo na ňom vráti volanie funkcie test():

  t = Node(0, Node(1, Node(3)), Node(2, Node(4, None, Node(6)), Node(5, Node(7), Node(8))))
  >>> test(t)
  

 1. Dopíšte:

  def bucket_sort(pole):
    p = [[] for i in range(100000)]    # inicializácia prázdnych vedierok
    for key, value in pole:
      _________________________________
    res = []
    for key in range(len(p)):
      _________________________________
    return res
  

 1. Zapíšte nerekurzívnu verziu komb1(n, k), ktorá najprv skonštruuje dvojrozmernú tabuľku pre n riadkov a k stĺpcov a na základe nej vráti výsledok:

  def komb1(n, k):
    # ... vytvorte dvojrozmernú tabuľku veľkosti n x k, kde tab[i][j] = hodnota komb(i, j)
    # ... tabuľku vytvorte metódou zdola nahor, t.j. najprv pre malé i a j
    return tab[n][k]
  

 1. V tejto štruktúre máme už skonštruovaný Huffmanov strom:

  class Node:
    def __init__(self, data, lavy=None, pravy=None):
      self.data = data
      self.child = [lavy, pravy]
  

  Dopíšte funkciu, ktorá rozkóduje zadanú postupnosť 0 a 1:

  def rozkoduj(root, sequence):
    res = ''
    seq = list(sequence)
    while seq:
      node = root
      while ____________________:
  
        node = _______________________
  
      res = _____________________
    return res
  

  Napr. pre

  >>> strom = Node('', Node('a'), Node('', Node('b'), Node('c')))
  >>> rozkoduj(strom, (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0))
  'abaca'
  

  Predpokladáme, že strom aj postupnosť sú zadané korektne.


 1. Zostavte prefixový strom pre množinu slov:

  {auto, aula, ano, body, byk, boja, balet, cop, cap, cip, cakan}
  

 1. UNION-FIND realizujeme poľom reprezentantov:

  def FIND(p):
    return tab[p]
  
  def UNION(p, q):
    r1 = FIND(p)
    r2 = FIND(q)
    if r1 != r2:
      for v in vsetky_prvky_pola:
        if tab[v] == r2:
          tab[v] = r1
  

  Zistite, aký bude obsah deväťprvkového poľa po zjednocovaní týchto dvojíc:

  (6, 2), (4, 7), (6, 3), (5, 8), (3, 2), (1, 5), (5, 6), (0, 4), (8, 3)
  


© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.