Test z ADŠ 2014/2015

 1. Metóda height pre triedu Strom počíta výšku stromu pomocou metódy depth (hĺbky konkrétneho vrcholu, t.j. vzdialenosť vrcholu od koreňa):

  def depth(self, p):
    if self.is_root(p):
      return 0
    else:
      return 1 + self.depth(p.parent)
  
  def height(self):
    return max(self.depth(p) for p in self. preorder() if self.is_leaf(p))
  

  Odhadnite zložitosť (najhoršieho prípadu) metódy height pre strom s n vrcholmi.


 1. Funkcia podmnoziny vráti zoznam všetkých podmnožín nejakej množiny:

  def podmnoziny(mnozina):
    zoznam = [set()]
    for prvok in mnozina:
      for mn in zoznam[:]:
        zoznam.append(mn | {prvok})
    return zoznam
  

  Zistite, koľkokrát sa v tejto funkcii vykoná operácia zjednotenia:

  mn | {prvok}
  

 1. Operácie enqueue a degueue pre dátovú štruktúru front (Queue) sme realizovali poľom: pridávaním na koniec a odoberaním prvého prvku poľa:

  class Queue:
    def __init__(self):
      self.__pole = []
  
    def enqueue(self, prvok):
      self.__pole.append(prvok)
  
    def dequeue(self):
      if self.is_empty():
        raise Empty('prázdny front pre dequeue')
      return self.__pole.pop(0)
  

  Vidíme, že dequeue má zložitosť O(n). Prepíšte tieto metódy: namiesto obyčajného poľa (pythonovský list) použijete asociatívne pole (pythonovský dict), o ktorom vieme, že jeho niektoré operácie majú zložitosť O(1). Operácie takéhoto frontu by mali mať zložitosť O(1).


 1. Trieda BS popisuje zjednodušený binárny strom:

  class BS:
    def __init__(self, info=0, l=None, p=None):
      self.info = info
      self.l = l
      self.p = p
  
    def daj(self):
      if self.l:
        self.l.daj()
      if self.p:
        self.p.daj()
      print(self.info, end=' ')
  

  Zistite, čo vypíše:

  BS('x',BS('a',BS('c'),BS('d')),BS('b',BS('e'),BS('f'))).daj()
  

 1. Prepíšte metódu daj() z predchádzajúceho príkladu (4) tak, aby nevypisovala žiadne hodnoty, ale vrátila iterátor, t.j. vygenerovala postupnosť hodnôt.

  def daj(self):
  
  
  
  
  
    ...
  

  teda, aby sme pomocou tohto zápisu dostali rovnaký výsledok ako v príklade (4):

  print(*list(BS('x',BS('a',BS('c'),BS('d')),BS('b',BS('e'),BS('f'))).daj()))
  

 1. Odhadnite, ako dlho bude trvať (zložitosť) odstránenie (log n) najmenších prvkov z haldy, ktorá má n-prvkov. Na odstraňovanie sa použije metóda remove_min():

  def remove_min(self):
    if self.is_empty():
      raise Empty('Priority queue is empty.')
    self._swap(0, len(self._data) - 1)  # daj minimálny prvok na koniec
    item = self._data.pop()        # a vyhoď ho zo zoznamu
    self._downheap(0)           # a oprav koreň
    return (item._key, item._value)
  

  teda, ak máme v halde 1024 prvkov, zaujíma nás, koľko bude trvať odstránenie 10 najmenších prvkov.


 1. Odhadnite, aká je zložitosť najhoršieho prípadu vkladania n dvojíc (key, value) do prázdneho asociatívneho poľa, ktoré je realizované pomocou triedy UnsortedTableMap.

  def __setitem__(self, k, v):
    for item in self._table:
      if k == item._key:
        item._value = v
        return
    self._table.append(self._Item(k,v))
  

 1. Do koľkých rôznych binárnych vyhľadávacích stromov vieme uložiť kľúče {1, 2, 3, 4}? Koľko z nich nespĺňa podmienku AVL stromov?

  .
  .
  .
  

 1. Uvádzali sme tento algoritmus merge-sort:

  def merge_sort(pole):
  
    def merge(p1, p2):
      result,i1,i2 = [],0,0
      while i1 < len(p1) or i2 < len(p2):
        if i1 < len(p1) and (i2 == len(p2) or p1[i1] < p2[i2]):
          result.append(p1[i1])
          i1 += 1
        else:
          result.append(p2[i2])
          i2 += 1
      return result
  
    if len(pole) <= 1:
      return pole
    stred = len(pole)//2
    return merge(merge_sort(pole[:stred]),merge_sort(pole[stred:]))
  

  Zistite, či je tento algoritmus stabilné triedenie, t.j. ak sme triedili dvojice (kľúč, hodnota) a v pôvodnom poli mali dve dvojice rovnaký kľúč, teda (kľúč,hodnota1) a (kľúč,hodnota2), pričom prvá dvojica bola pred druhou dvojicou, tak aj v utriedenom poli bude pre obe dvojice platiť rovnaký vzťah, teda, že prvá dvojica sa nachádza pred druhou. Ak toto triedenie nie je stabilné, navrhnite 8-prvkové pole, na ktorom sa to potvrdí.


 1. Huffmanov kódovací algoritmus pracuje na tomto princípe:

  Algoritmus Huffman(X):
   Input: reťazec X dĺžky n
   Output: kódovací strom pre X
  Vypočítaj frekvenčnú tabuľku ft(c) pre každý znak c z X
  Initializuj prioritný front Q
  for each znak c in X do
    Vytvor binárny strom T s jediným vrcholom a s info c
    Vlož T do Q s kľúčom ft(c)
  while len(Q) > 1 do
    (f1,T1) = Q.remove min()   # remove min() vráti dvojicu (kľúč,hodnota)
    (f2,T2) = Q.remove min()
    Vytvor nový binárny strom T, ktorého ľavý podstrom je T1 a pravý T2
    Vlož T do Q s kľúčom f1+f2
  (f,T) = Q.remove min()
  return strom T
  

  Nakreslite Huffmanov kódovací strom pre reťazec:

  meno+" programuje v programovacom jazyku python"
  

  kde meno je vaše meno a priezvisko (malými písmenami bez diakritiky, s jednou medzerou).

  Potom pomocou tohto kódovacieho stromu zakódujte reťazec:

  "peter je prvy"
  

  Kódom bude postupnosť 0 a 1: každé písmeno zodpovedá ceste v strome k danému písmenu, pričom ľavý smer v ceste je 0 a pravý 1. Rôzne písmená budú mať rôzne dlhé kódy.© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.