Zadanie skúšky z 14.2.2019

Implementujte metódy asociatívneho poľa pomocou otvoreného hašovania, v ktorom sa kolízie riešia zreťazovaním - ukladaním do vedierok (bucket). Kľúčmi v asociatívnom poli budú len celé čísla, preto hašovacia funkcia bude z tohto celého čísla počítať len zvyšok po delení veľkosťou tabuľky. Tabuľka sa bude resizovať len v tom prípade, keď počet kľúčov presiahne (bude väčší) ako 90% veľkosti tabuľky. Samotné vedierka realizujte jednosmerným spájaným zoznamom (linked list) tak, že v každom prvku _Item sa okrem kľúča a hodnoty (_key a _value) nachádza aj referencia na nasledovný prvok vo vedierku (_next).

Na riešenie úlohy použite deklarácie v súbore skuska.py z úlohového servera L.I.S.T. kde

 • inicializácia __init__ nastaví počiatočnú veľkosť hašovacej tabuľky _table; prvkami tejto tabuľky budú buď None (voľný prvok) alebo objekt typu _Item
 • metóda add, ak daný kľúč existuje, zmení mu v tabuľke hodnotu, ak neexistuje, najprv do tabuľky (do príslušného vedierka) vloží dvojicu key, value; ak je teraz tabuľka viac ako na 90% obsadená, tabuľka sa resize na dvojnásobok plus 1
 • nemeňte _Item a _hash, môžete dodefinovať ďalšie pomocné metódy
 • metóda print slúži len na pomoc pri ladení, pri testovaní sa nepoužije
class ChainHashMap:
  class _Item:
    def __init__(self, key, value, next=None):
      self._key, self._value, self._next = key, value, next

    def __repr__(self):
      return repr(self._key) + ':' + repr(self._value)

  #------------------

  def __init__(self, capacity=11):
    # kazdy prvok je bud None (volne),
    #  alebo je typu _Item (obsahuje key, value a nasledovnika)
    self._table = ...

  def _hash(self, key):
    return key % len(self._table)

  def valueof(self, key):
    # pre dany key vrati value alebo vyvola KeyError
    raise KeyError

  def add(self, key, value=None):
    # ak existuje dany key, zmeni value
    # ak neexistuje, do tabulky prida dvojicu key, value
    # ak je tabulka viac ako na 90% obsadena, tabulka sa resize na dvojnasobok + 1
    ...

  def delete(self, key):
    # pre dany kluc vyhodi dvojicu key, value alebo vyvola KeyError
    raise KeyError

  def __len__(self):
    # vrati pocet klucov
    return 0

  def __iter__(self):
    # vrati generator vsetkych klucov
    ...

  def print(self):
    for index, bucket in enumerate(self._table):
      print(index, end=' ')
      while bucket:
        print(bucket, end=' -> ')
        bucket = bucket._next
      print(None)

Váš program môžete testovať napr. takto:

if __name__ == '__main__':
  a = ChainHashMap(10)
  pole = [(55,'a'),(42,'b'),(15,'c'),(60,'d'),(78,'e'),
      (35,'f'),(22,'g'),(10,'h'),(11,'i'),(15,'j')]
  for key, value in pole:
    a.add(key, value)
  a.print()

  a = ChainHashMap(5)
  d = {}
  for i in 3, 16, 5, 11, 23, 25, 15, 18, 15, 14, 25:
    try:
      a.add(i, a.valueof(i) + 1)
    except KeyError:
      a.add(i, 1)
    d[i] = d.get(i, 0) + 1
  set1 = {(it, a.valueof(it)) for it in a}
  set2 = set(d.items())
  print('=== druhy test', set1 == set2)
  a.print()

Výpis potom bude takýto:

0 10:'h' -> 60:'d' -> None
1 11:'i' -> None
2 22:'g' -> 42:'b' -> None
3 None
4 None
5 35:'f' -> 15:'j' -> 55:'a' -> None
6 None
7 None
8 78:'e' -> None
9 None
=== druhy test True
0 11:1 -> None
1 23:1 -> None
2 None
3 14:1 -> 25:2 -> 3:1 -> None
4 15:2 -> None
5 16:1 -> 5:1 -> None
6 None
7 18:1 -> None
8 None
9 None
10 None

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py.

Riešenie odovzdajte na úlohový server L.I.S.T..

Praktická časť končí o 11:00 a skúška ďalej pokračuje od 12:00 vyhodnotením v kancelárii m162.© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.