Zadanie skúšky z 1.2.2019

Naprogramujte metódy triedy Graph (neorientovaný ohodnotený graf) pre reprezentáciu asociatívne pole susedov (z úlohového servera L.I.S.T. si stiahnite kompletnú verziu skuska.py):

class Graph:
  def __init__(self, filename):
    self.vertices = {}
    self.d = {}
    ...

  def incident_edges(self, name1):  # generátor, vracia dvojice meno a vahu
    ...

  def dijkstra(self, name1):
    ...

  def get_path(self, name1, name2):
    ...
    return None

Atribút vertices popisuje všetky vrcholy spolu aj s príslušnými hranami a ich váhami. Realizujte ho asociatívnym poľom, v ktorom pre každé meno vrcholu priradíme asociatívne pole susediacich vrcholov. Keďže graf je neorientovaný, každá hrana bude v tejto štruktúre zaznačená dvakrát (pre oba smery). Atribút d bude asociatívne pole, ktoré sa využije pri dijkstrovom algoritme.

Metóda

 • __init__ prečíta textový súbor a vytvorí z neho neorientovaný graf. Každý riadok súboru popisuje jednu hranu: mená dvoch vrcholov a celočíselnú váhu (hodnotu na hrane)
 • incident_edges vráti generátor so všetkými susediacimi vrcholmi aj s príslušnými váhami (dvojice meno vrcholu a váha), ktoré vychádzajú z daného vrcholu

Teraz doprogramujte dijkstrov algoritmus z prednášky (metódu dijkstra(meno1) s parametrom meno štartového vrcholu), pseudokód:

def dijkstra(vrchol1):
  # pole D sú momentálne vzdialenosti od vrchol1
  D[všetky vrcholy] = inf   # nekonečno
  D[vrchol1] = 0
  queue = prioritný front všetkých vrcholov podľa kľúčov D
  visited = set()
  while queue:
    vrchol1 = queue.remove_min()
    visited.add(vrchol1)
    for vrchol2 in susediace_vrcholy(vrchol1):
      if vrchol2 nie je v visited:
        if D[vrchol1] + vaha(vrchol1, vrchol2) < D[vrchol2]:
          D[vrchol2] = D[vrchol1] + vaha(vrchol1, vrchol2)
          zmeň kľúč D[vrchol2] v queue pre vrchol2
  return D   # pole vzdialeností všetkých vrcholov od vrchol1

Pritom

 • namiesto poľa D použite asociatívne pole v atribúte d (kľúčom je meno vrcholu)
 • prioritný front vrcholov nemusíte programovať ako optimálnu dátovú štruktúru - stačí použiť obyčajný zoznam mien vrcholov, ktorý bude utriedený podľa príslušných hodnôt v poli d
 • metóda nebude vracať žiadnu hodnotu

Ďalej doprogramujte metódu get_path(meno1, meno2), ktorá pre vypočítané vzdialeností (v atribúte d) z dijkstrovho algoritmu dokáže zrekonštruovať cestu od štartového vrcholu s meno1 do cieľového s meno2:

 • začnite od konca: pre cieľový vrchol nájdete jeho predchodcu na trase (je to vrchol, ktorého vzdialenosť od štartu sa líši od cieľového presne o hodnotu na hrane)
 • metóda by mala túto cestu vrátiť ako postupnosť (list) vrcholov (mien), alebo vráti None, ak cesta neexistuje

Napr. pre subor1.txt:

7 8 6
0 3 3
1 2 6
4 7 1
4 5 1
6 7 1
3 6 2
2 5 6
3 4 5
1 4 6
5 8 1
0 1 5

program môžete testovať napr. takto:

if __name__ == '__main__':
  g = Graph('subor1.txt')
  g.dijkstra('0')
  print('d = ', *(g.d[name] for name in sorted(g.vertices)))
  path = g.get_path('0', '8')
  print(*path)
  path = g.get_path('0', '5')
  print(*path)
  path = g.get_path('0', '0')
  print(*path)

Výpis potom bude:

d = 0 5 11 3 7 8 5 6 9
0 3 6 7 4 5 8
0 3 6 7 4 5
0

Aby ste mohli spúšťať skúškové testy, program uložte do súboru skuska.py. Pozrite si testovacie dáta v súboroch 'subor1.txt', 'subor2.txt', 'subor3.txt', …, ktoré bude používať testovač.

Riešenie odovzdajte na úlohový server L.I.S.T..

Praktická časť končí o 11:00 a skúška ďalej pokračuje od 12:00 vyhodnotením v kancelárii m162.© Copyright 2018-2019, Andrej Blaho.
Naposledy aktualizované 14. feb. 2019.
Vytvorené pomocou Sphinx 1.8.4.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.